• جلسه گروه آموزشی و هنرآموزان با رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش

  • جلسه گروه آموزشی و هنرآموزان با رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش

  • جلسه گروه آموزشی و هنرآموزان با رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش

  • جلسه گروه آموزشی و هنرآموزان با رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش

  • جلسه گروه آموزشی و هنرآموزان با رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش